Lesní pedagogika.cz

Subjekty zapojené do LP

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Kontaktní osoba: Bc. Ing. Lenka Levá, lenka.leva@mze.cz

http://eagri.cz/public/web/mze/

Ministerstvo zemědělství podporuje aktivity lesní pedagogiky od samého počátku tohoto směru environmentálního vzdělávání. Od roku 2002 prezentujeme společně s dalšími partnery lesní pedagogiku na odborných výstavách jako např. Země živitelka, Silva Regina, Vzdělávání a řemeslo, Natura Viva, kde se lesnické programy zaměřené zejména na děti a mládež setkávají s velkým úspěchem. Ministerstvo zemědělství financuje řadu propagačních materiálů, které jsou pomůckou lesním pedagogům. Součástí je i tvorba videopořadů zaměřených na různé oblasti lesního hospodářství. Ministerstvo zemědělství se podílí na zajištění a naplňování Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže v ČR na období 2007-2013. Lesní pedagogika je nedílnou součástí vzdělávání v oblasti životního prostředí. Ministerstvo zemědělství se podílí na tvorbě dalších koncepčních materiálů, které souvisejí s lesní pedagogikou a její realizací v České republice.

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)

www.uhul.cz

Kontakt: ovv@uhul.cz

Na základě své Zřizovací listiny provádí ÚHÚL osvětovou činnost v oblasti lesnictví, mj. i formou lesní pedagogiky, a to od roku 2002. ÚHÚL má 9 poboček po celé České republice, na každé jsou aktivní lesní pedagogové.  Vedle klasických akcí lesní pedagogiky (program pro školní třídy či jiné skupiny v lese) organizují i hromadné akce lesnické osvěty u příležitosti Týdnu lesů, Evropského týdne lesů, Dnů Země a různých lesnických výstav a veletrhů pro celé ČR.

ÚHÚL vytváří osvětové materiály i on-line pro webové stránky lesní pedagogiky (on-line hry Lesníkův učeň, lesnický semafor aj). Byl partnerem také dvou mezinárodních projektů, které se zabývaly lesní pedagogikou – PAWS a CASE FOREST. Je členem Sítě lesních pedagogů v Evropě.

ÚHÚL také zajišťuje koordinaci pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství.

 

Lesy České republiky (LČR)


Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Kontaktní osoba: Bc. Karolína Lívová, karolina.livova@lesycr.cz

www.lesycr.cz

Lesy České republiky, s. p., se lesní pedagogikou zabývají již od roku 2002, kdy tento projekt v ČR začínal. Dodnes je lesní pedagogika jedním z hlavních pilířů lesnické osvěty a výchovy dětí a mládeže této společnosti. Jejím prostřednictvím dětem přibližují ekosystém lesa a prohlubují tak jejich zájem o přírodu, les i ochranu životního prostředí. Zároveň se snaží i o zlepšení jejich vztahu a postoje k lesu jako takovému, lesnímu hospodaření i českému lesnictví. Pro dětské kolektivy a i jiné skupiny organizují po celé republice lesní vzdělávací programy, které se konají především v terénu. Principy lesní pedagogiky již několik let uplatňují v běžících projektech, jako jsou Dny s LČR, prezentace na výstavách (Země živitelka, Silva Regina, Natura Viva) či v informačně vzdělávacích střediscích.

 

Sdružení lesních pedagogů ČR (SLP ČR)

Jurikova 588, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Ing. Marek Šuba, slpcr@seznam.cz

www.slshranice.cz

Sdružení lesních pedagogů ČR je nevládní nezisková organizace, která si klade za cíl vzdělávání výchovu a osvětu na úseku environmentální výchovy, ochranu přírody a krajiny. Působí na celém území ČR. Svým členům poskytuje materiální i metodické zázemí. Podílí se na realizaci kurzů lesní pedagogiky na SLŠ Hranice. Organizuje aktivity lesní pedagogiky pro účastníky všech věkových kategorií. Vyrábí a distribuuje pomůcky pro lesní pedagogiku. Zabývá se i poradenskou činností  zejména v oblasti EVVO.

 

Střední lesnická škola v Hranicích (SLŠ v Hranicích)

Jurikova 588, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Petra Maděryčová, maderycova@slshranice.cz

www.slshranice.cz

Střední lesnická škola v Hranicích poskytuje základní i pokračovací kurzy pro lesní pedagogy. Aktivity lesní pedagogiky jsou zde součástí praktického vyučování. Dále umožňuje formou dobrovolného předmětu získat certifikát lesního pedagoga prezenčním studentům SLŠ. SLŠ má vytvořený tým školitelů na kurzy i stále se zdokonalující zázemí, jak materiální ve formě naučných stezek a pomůcek, tak duchovní ve formě metodických návodů pro lesní pedagogiku. V neposlední řadě škola realizuje aktivity lesní pedagogiky prostřednictvím studentů i zaměstnanců školy pro ostatní výchovná a vzdělávací zařízení i další klienty.

 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kobr, jan.kobr@vls.cz

www.vls.cz

Od roku 2005 se u VLS ČR, s. p. dynamicky rozbíhají aktivity lesní pedagogiky, a to zejména na divizi Horní Planá a na divizi Mimoň, kde je pro děti ze základních škol každoročně připraven program „Vojenské lesy školám" a od roku 2007 je otevřeno informační centrum, které se snaží podat návštěvníkům informace o lesním hospodářství přitažlivou cestou. Všech 6 divizí Vojenských lesů a statků ČR, s. p. nabízí program s lesní pedagogikou u příležitostí Dne Země i Dne dětí, některé divize zajišťují program pro dětšké tábory. Samostatnou akcí pro veřejnost jsou lesnické dny, při kterých má veřejnost šanci seznámit se s prací v lese. V rámci doprovodného programu probíhají soutěže spojené s tématem lesa.

 

Lesy hl. m. Prahy

Středisko ekologické výchovy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10

Kontakt: sev@lesy-praha.cz

www.lesypraha.cz

Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy vzniklo počátkem roku 2008 za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Je součástí příspěvkové organizace Lesy hlavního města Prahy, která byla založena v roce 1992. Tato organizace prostřednictvím svých středisek vodních toků, lesů a okrasných školek a zahradnictví se stará o více jak 2 400 ha městských lesů, lesní zookoutky, provádí údržbu více než 90 malých vodních toků na území Prahy a spravuje více než 100 vodohospodářských děl (rybníků, retenčních nádrží, dešťových usazovacích nádrží a přehrad). Dále zajišťuje i rostlinný materiál pro výsadby městské zeleně.

Zaměření Střediska ekologické výchovy LHMP je od dětí v mateřských školách, základních a středních školách až po seniory. Středisko zajišťuje aktivity zahrnující environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s tematickým zaměřením na les a vodu na území Prahy. V nabídce jsou i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádrží i programy spojené s výlovem rybníků. Veškeré programy jsou v souladu s pravidly lesní pedagogiky (lesní pedagogika je obor, jehož hlavním cílem je přiblížení dnešního člověka k přírodě pomocí lesa jako přírodní učebny). Záštitu nad lesní pedagogikou mají zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na lesnické škole v Hranicích na Moravě.

 

Městské lesy Rožnov s.r.o.

Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Skupieňová, k.skupienova@mlroznov.cz

Telefon: 739 247 831

www.mlroznov.cz

Společnost Městské lesy Rožnov s.r.o. hospodaří od roku 1993 na rozloze 935 ha v terénu od 380 m. n. m. do 1120 m. n. m. Naší snahou je posílit i mimoprodukční funkci lesa, která je v městském majetku velmi důležitá. Proto společnost začala provozovat lesní pedagogiku a to od roku 2015. Lesní pedagogiku provozujeme především v lesích města vhodných k výuce lesní pedagogiky ale také v učebně nedaleko lesní správy. Naše motto zní „Les je potřebný vším, les je potřebný všem“. Naší snahou je přiblížit zábavnou formou zejména dětem školního věku (1.–6. třída) to co les dává, jak se v lese hospodaří, poznání, jak se dá les vnímat všemi smysly a celkově přiblížit práci lesníka.

 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.

Na Vyhlídce 35

360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoba: Bartůňková Věra, bartunkova@llkv.cz

Telefon:  607 717 369

Jedním z hlavních úkolů organizace je zajišťování lázeňské, sociálně-rekreační a estetické funkce lesů v ochranném pásmu minerálních léčivých zdrojů a ekologické stability území.

Lesní pedagogiku poskytujeme již 12 let. Lesní pedagogiku provozují tři pracovníci nad rámec svých běžných povinností. Jedná se o to, hravou formou přiblížit práce v lese, přírodu a její nepřátele a práci lesníka a jeho spolupracovníky. Děti si vždy užijí pobyt na čerstvém vzduchu a vrací se se spoustou dojmů a zážitků, které šikovné paní učitelky využívají i v dalších předmětech.

Vždy se snažíme ukázat dětem i práce, které jsou spojené s údržbou lesa. Někdy máme domluveného těžaře, který pokácí strom – dětem se vysvětlí, proč je to potřeba, proč zrovna tento strom a dozví se, co se z něj vyrobí, nebo kam se dřevo posílá. Děti odhadnou výšku a věk a pak si vše přeměří a přepočítají. Pokud se v blízkosti našich her pohybují např. pracovníci s koňmi, i tuto práci dětem předvedou, stejně jako lesní traktor či dnes čím dál častější harvestor.

O úspěšnosti svědčí to, že se paní učitelky informují sami mezi sebou a není třeba velké propagace. V průběhu roku máme v lese více než 500 dětí. Pracujeme také s dospělými či s rodinami s dětmi. Od dubna do října se nezastavíme.  Těšíme se i na vás.

 

Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Tyršova 611

344 01 Domažlice

Tel: 379 722 389

E-mail: info@domazlicke-lesy.cz

Web: www.domazlicke-lesy.cz

Společnost Domažlické městské lesy, spol. s r.o. obhospodařuje lesy a rybníky ve vlastnictví města Domažlice. Výměra lesního majetku činí 3 771,11 ha. S lesní pedagogikou se zabýváme již několik let a každý rok pořádáme akci s názvem „Poznávej les“ pro téměř tisícovku dědí z domažlických základních škol. Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu, tak aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích“.

 

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny 175 / 679 05 Křtiny
telefon / fax 516 428 813
Kontaktní osoba: Bc. Monika Bejčková
mobil 774 982 930, monika.bejckova@slpkrtiny.cz

www.slpkrtiny.cz

www.facebook.com/slpkrtiny.cz

www.lesni-pedagogika.cz

www.facebook.com/poznejles


Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání:

  • v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů,
  • zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu,
  • v neposlední řadě slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují rekreační a ostatní funkce lesa, realizuje také cílené projekty, jako je kulturní a společenská činnost na zámku Křtiny.

ŠLP ML Křtiny v současné době disponuje osmi zkušenými lesními pedagogy, jejichž znalosti a dovednosti naplňují zejména třetí vymezení poslání.

Lesy města Písku s.r.o.

Flekačky 2641, 397 01 Písek

Kontaktní osoba: Martina Skřivanová,

mobil 725 705 351, skrivanova@lmpisek.cz

 

V roce 1989 byl městu navrácen historický lesní majetek. K 1. 1. 1993 byla městem zřízena samostatná organizace, pověřená správou městského lesního majetku, s názvem Lesy města Písku. V současné době Lesy města Písku spravují cca 6600 ha lesů a 250 ha rybníků. Firma hospodaří v lesích na principu přírodě blízkého způsobu hospodaření, upouští se od velkoplošného holosečného hospodaření, mění se dřevinná skladba ve prospěch dřevin původních, zvyšuje se podíl přirozené obnovy lesa. Stále větší pozornost je věnována mimoprodukčním funkcím lesa – půdoochranná, vodohospodářská, rekreační. V novém sídle Na Flekačkách jsme pro návštěvníky píseckých lesů otevřeli informační centrum, kde se mohou dozvědět bližší informace o možných  vycházkách, výletech pěšky i na kole, jsou zde k dispozici mapy a informační materiály o fauně a floře Píseckých hor, o naučných stezkách vedoucích  po zajímavých lokalitách Píseckých hor a okolí. Věnujeme se jak individuálním návštěvníkům, tak skupinám a třídním kolektivům, připravujeme výukové projekty v rámci lesní pedagogiky, kdy mottem je „Učit o lese v lese“, aby se zvláště děti seznámily s prací lesníků a získaly kladný vztah k přírodě a lesu.

 

Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba: Ondřej Švadlenka, DiS.

mobil 731 635 831, svadlenka.ondrej@lesychrudim.cz

www.podhura.cz

www.lesychrudim.cz

www.facebook.com/rekreacnilesypodhura/

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. spravuje od roku 2005 454,25 ha lesů, které byly městu Chrudim navráceny v rámci restitucí v roce 1992. Část těchto lesů byla v roce 2004 převedena z kategorie hospodářského lesa na les se zvláštním určením - lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. Od roku 2005 se začal připravovat a realizovat projekt Rekreační lesy Podhůra, v jehož rámci byla v příměstských lesích vybudována Lesní naučná stezka, rozhledna Bára, lanový park a další naučné i sportovní prvky. Zároveň se také společnost Městské lesy Chrudim zaměřila na osvětu a  vzdělávání veřejnosti, hlavně dětí, mládeže a rodin s dětmi. Pod heslem Naší učebnou je les realizujeme zážitkové programy lesní pedagogiky pro školní kolektivy i další skupiny. Prvky lesní pedagogiky uplatňujeme i na akcích pro veřejnost jako je jarní Otvírání studánek a Den Země, letní Svatojánská slavnost či podzimní Lesní slavnost na Čertově skalce. Že se nám naše záměry daří, dokazuje stále stoupající zájem škol i veřejnosti. Ročně se na programech vystřídá víc než tisícovka dětí z Chrudimska a Pardubicka i ze vzdálenějšího okolí.


detail