Lesní pedagogika.cz

Menu

Proč přijít na akci lesní pedagogiky

Motto: O lese učit v lese.


Lesní pedagogika naplňuje RVP a ŠVP:


Propojuje les a školu

Lesní pedagogika umožňuje propojit les a školu. Naplňuje zejména vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a společnost.

Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat. Dle domluvy s lesníkem se lze zaměřit na vyučovací předměty jako je biologie, zeměpis, dějepis, informační technologie, matematika, fyzika, chemie, český jazyk a literatura, výtvarná a tělesná výchova a výchova k občanství.

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Lesnické vzdělání je všestranné (biologické, technické, ekonomické vědy, sociální aspekt lesního hospodářství) a práce lesníka v lese komplexnost a různorodost pohledů vyžaduje. V programech lesní pedagogiky, jimiž provádí erudovaní lesníci – lesní pedagogové, se tak odráží vzájemná propojenost environmentálních, ekonomických a sociálních otázek týkající se lesa a lesního hospodaření.

Prožít les venku v lese

Programy lesní pedagogiky se konají v lese. Lesní prostředí tak mají možnost si osahat i ti, kdo se do lesa často nedostanou. Les jako zatím nejpřirozenější životní prostor uprostřed hustě osídlené a do široka se rozprostírající kulturní krajiny má stále větší význam jako životní a prožitkový prostor pro děti, mládež a dospělé. Vlastníci lesa a lesníci jsou jako znalci, uživatelé a pečovatelé lesa zvláštním způsobem povoláni k tomu, aby lidem tento životní prostor přiblížili a nechali prožít.

 

Zapojení všech smyslů a prožitek

Lesní pedagogika pracuje s metodami zážitkové pedagogiky. Spolu s námi se zúčastníte zázračného světa v lese, ukážeme vám krásy vytvořené přírodou, vzbudíme ve vás úžas a úctu. Dovolíme vám poznat, co všechno člověku příroda dává. Kdo by je mohl na této cestě lépe doprovázet než ten, pro něhož se les stal povoláním.

Bez omezení věku

Aktivity lesní pedagogiky však nejsou určeny pouze dětem, žákům či studentům. Lesní pedagogové dokáží připravit program na míru i dospělým, seniorům, rodinám s dětmi či skupinám se specifickými vzdělávacími potřebami. Stačí se obrátit na nejbližšího lesního pedagoga a domluvit se osobně.

Jak se v lese správně chovat

Lesníci často deklarují svou příslušnost k lesnickému povolání nejen uniformou, ale také snahou o zachování pěkného přírodního prostředí třeba formou varování nebo poučení o důsledcích lidského konání na přírodní procesy. Vysvětlení, proč se v lese něco smí a něco nesmí, je samozřejmou součástí programů lesní pedagogiky.

Učitelé mohou téma Jak se správně chovat v lese otevřít již předem s dětmi ve škole.

detail