Lesní pedagogika.cz

Menu

Koncepční materiály

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR

Představitelé nejvýznamnějších subjektů v lesnictví se shodli na jednotném postupu lesní pedagogiky v ČR. Svými podpisy se přihlásili k dokumentu Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR. Tento dokument připravila pracovní skupina, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství ČR jako svůj poradní orgán. V roce 2018 byl doplněn Akčním plánem na období 2018–2020, který podepsali zástupci 17 lesnických subjektů.

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR, 2018

Akční plán 2018–2020 k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů ČR.

 

Další dokumenty

Staroranská deklarace o lesní pedagogice ze 4. 10. 2013

5. zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro zemědělství (prosinec 2013) – přijato usnesení o snaze zapojit lesní pedagogiku do tzv. VUR – vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Národní lesnický program II

  • Klíčová akce 15 Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu, opatření 15. 6. Rozvíjet lesní pedagogiku

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2008–2015)

Koncepce podpory mládeže pro období 2014–2020

  • SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich environmentální gramotnost
  • DC B: Posilovat přímý kontakt dětí a mládeže s přírodním prostředím
  • Opatření: 1. Podporovat konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní dětem a
  • mládeži přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím přirozeném prostředí (spolugesce MŽP, MZe)

Akční plán EU pro lesnictví (2007-2011)

  • Klíčová akce 10 Podpora vzdělávání a komunikace v oblasti životního prostředí
  • Klíčová akce 18 Zlepšit výměnu informací a komunikaci

Kromě toho se členské státy vyzývají, aby organizovaly akce ke zviditelnění, jako

např. „Týden lesů“ nebo „Den lesů“, čímž by zvýšily povědomí o výhodách

udržitelného lesního hospodářství…

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

  • Tematická oblast 17. Mládež a životní prostředí
  • MZE:

• Rozvíjet environmentální vzdělávání dětí a mládeže v oblasti lesního

hospodářství, myslivosti (lesní pedagogika).

• Organizovat aktivity pro děti a mládež, kde je prezentována "lesní pedagogika"

jako environmentální vzdělávání dětí a mládeže v oblasti lesního hospodářství

a myslivosti.

detail